Schäfers Brotstube & Café

Schäfers Brotstube & Café

Today Geöffnet UTC+2

06:00 - 20:00
 • Monday
  06:00 - 18:00
 • Tuesday
  06:00 - 18:00
 • Wednesday
  06:00 - 18:00
 • Thursday
  06:00 - 18:00
 • Friday
  06:00 - 18:00
 • Saturday
  06:00 - 20:00
 • Sunday
  07:00 - 17:00

Karte